Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

De nieuwe Arbowet leidt onder andere tot de volgende wijzigingen:

  • alle werknemers krijgen toegang tot de bedrijfsarts via een arbeidsomstandigheden-spreekuur;
  • de bedrijfsarts krijgt een belangrijke adviserende rol en toegang tot alle werkplekken;
  • waar nodig schakelt hij met andere arboprofessionals voor het bevorderen van gezondheid en veiligheid van werknemers;
  • de werknemer krijgt recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts;
    versterking van de positie van de preventiemedewerker bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen;
  • het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie;
  • elke werkgever moet een basiscontract arbodienstverlening afsluiten dat voldoet aan een aantal minimumeisen;
  • aangescherpte eisen voor de bedrijfsarts om beroepsziekten sneller op te sporen en te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Werkgevers zullen de komende tijd moeten nagaan welke aanpassingen binnen de organisatie nodig zijn en in welke mate de contracten met de arbodienst moeten worden aangepast als gevolg van de nieuwe wetgeving.
Om werkgevers hierbij de ondersteunen organiseert AWVN samen met OVAL drie voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden ingegaan op de gevolgen van de nieuwe wetgeving en hoe de arbodiensten op de nieuwe systematiek inspelen.

(Bron: Aannemersfederatie Nederland)