Bron: AFNL

Het Regeerakkoord biedt een stevig fundament voor ondernemers in de bouw- en infrasector en perspectief biedt op zaken waarop we lang hebben gewacht en waarvoor we hard en lang – soms zelfs jaren – hebben ‘gestreden’.

In deze speciale Nieuwsbrief willen wij als Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra even stilstaan bij een paar belangrijke speerpunten waarop wat is bereikt en wat nog in ‘het vat zit’. Daarnaast treft u uitvoerige informatie aan over de punten die in het Regeerakkoord worden benoemd en van belang zijn voor mkb-ondernemers en hun medewerkers in de komende regeringsjaren.

MKB toets
Allereerst komt de MKB Toets er, waarvoor door ons als ANFL en NOA vorig jaar het initiatief is genomen. Deze is nu verankerd in het Regeerakkoord. Dit betekent dat in de toekomst alle wet- en regelgeving stevig gaat worden getoetst op uitvoerbaarheid, werkbaarheid en effecten op de praktijk van middelgrote en kleine bedrijven. Een succes, waar we samen met MKB-Nederland, voor hebben gestreden. De uitwerking van de toets is nog niet helemaal gereed, maar de stap ernaartoe is definitief gezet.

Arbeidsmarkt en de risico’s
Dan als tweede punt de arbeidsmarkt en de risico’s waar mkb-ondernemers tegenaan lopen. Als AFNL en NOA hebben we al jaren hard ingezet op de onrechtvaardige en grote risico’s van de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar. En, eindelijk! Na het klappen van het sociaal akkoord tussen sociale partners deze zomer, hebben partijen aan de politieke formatietafel dit opgepakt en komen er concrete aanpassingen. De loondoorbetalings-plicht in het tweede ziektejaar vervalt voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Dit geldt ook voor een deel van de re-integratieplicht in dat 2e ziektejaar. En daarnaast telt de instroom van een werknemer in de WGA nog maar vijf jaar mee voor de premie in plaats van tien. We zijn er nog niet helemaal, maar de eerste forse stappen zijn gezet en formatiepartijen geven aan dat als de veranderingen positief uitpakken, verdergaande maatregelen mogelijk worden.

Wet Werk en Zekerheid
Dan het rigide ontslagrecht t.g.v. de Wet Werk en Zekerheid, die een belemmering vormt voor werkgevers mensen in vaste dienst te nemen en waartegen we als AFNL al jaren strijden. In ieder geval hebben de formatiepartijen een paar maatregelen ter versoepeling van het ontslagrecht aangekondigd. Zo krijgen werknemers pas na drie in plaats van twee jaar recht op een vast contract, maar blijft de tussenperiode van zes maanden tussen opeenvolgende contracten voorlopig nog gehandhaafd. Daarnaast wordt bij ontslag het stapelen van ontslaggronden mogelijk gemaakt, waardoor het gemakkelijker wordt werknemers te ontslaan. Echter, hieraan hangt wel weer een prijskaartje; het recht op transitievergoeding gaat gelden vanaf indiensttreding.

Positie ZZP-ers en opdrachtgevers
Ook geeft het Regeerakkoord een belangrijk signaal af over de gewenste duidelijkheid over de positie van zelfstandigen en hun opdrachtgevers. De invulling moet nog volgen, maar de inzet is goed. Positief is ook dat de nieuwe regering aanbesteden door overheden toegankelijker wil maken voor het mkb en er worden de voorstellen gedaan voor de grote verduurzamingsoperatie en het energiezuiniger maken van woningen. Het wachten is nog op nadere invulling.

Tariefsverlaging Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting
Daarnaast is er een tariefsverlaging zowel in de Vennootschapsbelasting als de Inkomstenbelasting, hetgeen wij uiteraard toejuichen. De verlaging van de Vpb wordt ook nog gecombineerd met het schrappen van de dividendbelasting. Ondernemers die onder de Inkomstenbelasting vallen, krijgen echter te maken met een verlaging van de zelfstandigenaftrek. Berekeningen moeten nog uitwijzen of dit evenwichtig gaat uitpakken.

Zoals u ziet is er in het Regeerakkoord een aantal belangrijke AFNL-speerpunten opgenomen en verwezenlijkt. En natuurlijk zijn we er nog niet, maar er zijn wel heel belangrijke stappen gezet en uiteraard blijven we als AFNL inzetten op meer en nog betere stappen. In bijgaande notitie leest u meer over de verschillende wijzigingen die de nieuwe regering wil gaan aanbrengen in voor ondernemers belangrijke wet- en regelgeving.

Lees ook de bijlage hieronder:

Regeerakkoord 2017 – Belangrijkste peresoneels- en fiscale maatregelen